Nasi trenerzy

Martyna Markiewicz - absolwentka europeistyki na UAM w Poznaniu, związana z wieloma organizacjami pozarządowymi. Trenerka z dużym doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów z zakresu praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, odpowiedzialnej konsumpcji oraz edukacji globalnej (w tym w ramach projektów finansowanych przez MSZ). Absolwentka IX edycji Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Koordynatorka projektów edukacyjnych skierowanych do młodzieży, nauczycieli/ek, osób związanych z organizacjami pozarządowymi dotyczących m.in.  kwestii ubóstwa, uwzględnia perspektywy praw człowieka we współpracy rozwojowej, przeciwdziałania dyskryminacji. Współorganizatorka obchodów Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu w Poznaniu. Członkini zarządu Instytutu Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej oraz Stowarzyszenia Dni Równości i Tolerancji w Poznaniu.


Jacek Sańko - od wielu lat związany z organizacjami pozarządowymi. Współtwórca Instytutu Odpowiedzialnego Biznesu na Podlasiu współpracującego z org. pozarządowymi oraz firmami odpowiedzialnymi społecznie. Współpracował ze Stowarzyszeniem „Przyjazna Szkoła” przy projekcie z 300 szkołami w całej Polsce. Współtworzy Fundację Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej pracując na rzecz uwspółcześnienia systemu edukacji w Polce tak, aby rozwijał ludzi (edukacja obywatelska w szkołach, aktywne metody nauczania i organizacji szkoły, innowacje edukacyjne). Anna Huminiak - absolwentka Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, beneficjentka programu Wolontariat Europejski EVS we Włoszech, uczestniczka XI edycji Szkoły Trenerów STOP, członkini zespołu trenerskiego Narodowej Agencji Programu Młodzież w Działaniu. Od 2002 roku koordynatorka projektów edukacyjnych oraz trenerka w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa. Zajmuje się edukacją globalną i współpracą na rzecz zrównoważonego rozwoju, prawami człowieka, edukacją pokojową oraz zagadnieniami różnorodności kulturowej. Od 2004 roku realizuje projekty edukacji rozwojowej skierowane do studentów, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych na terenie polskim oraz do trenerów i liderów młodzieżowych w ramach szkoleń międzynarodowych. Doświadczona mentorka wolontariuszy EVS oraz koordynatorka projektów Wolontariatu Polskiej Pomocy MSZ. 


Anna Kudarewska - absolwentka podyplomowych studiów z zarządzania rozwojem globalnym na Open University w Wielkiej Brytani oraz Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego, wieloletni praktyk pomocy rozwojowej, pracowała dla wielu międzynarodowych organizacji rozwojowych (Handicap International, VVAF, UNDP, ICBL), specjalizuje się w zagadnieniach wychodzenia z ubóstwa osób niepełnosprawnych i w krajach wychodzących z długoletnich konfliktów zbrojnych. Kierowniczka programowa Domu Spotkań, trenerka edukacji rozwojowej metodami pozaformalnymi. Trenerka obu edycji Dolnośląskiej Inicjatywy Edukacyjnej dotyczącej międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju. Uczestniczy w pracach grupy roboczej ds. monitoringu polskiej pomocy. Od 2008 roku realizuje projekty jako koordynatorka i wolontariuszka programu Wolontariatu Polskiej Pomocy MSZ. 


Jerzy Rządzki – pedagog, terapeuta, trener Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Spójrz Inaczej, specjalista profilaktyki zachowań problemowych. Posiada doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy i z dziećmi po urazach. Między innymi przez ponad 20 lat pracował w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku. Uczeń Marshalla Rosenberga, doświadczony trener Nonviolent Comunication (Porozumienie bez Przemocy). Od wielu lat pracuje też z osobami dorosłymi prowadząc warsztaty i szkolenia z zakresu umiejętności wychowawczych, komunikacji i innych obszarów związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi w Zielonej Górze konsultacje dla rodziców i nauczycieli. Współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Publikuje między innymi w Świecie Problemów.


Kasia Szajda - trenerka kompetencji międzykulturowych. Inicjatorka Centrum Inicjatyw UNESCO. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach specjalizacji: Handel Zagraniczny oraz Integracja Europejska. Obecnie prowadzi badania do pracy doktorskiej z zakresu edukacji międzykulturowej przebywając na stypendium w Czechach. Zarówno w pracy doktorskiej jak i w ramach realizowanych przez Centrum UNESCO projektów jej głównym obszarem zainteresowań są postawy uczniów wobec swoich sąsiadów z polsko – czesko – niemieckiego pogranicza. Przez ostatnie 12 lat współpracowała z Polskim Komitetem ds. UNESCO, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Środowiska, Centralą UNESCO oraz wieloma organizacjami pozarządowymi. Prowadziła i współprowadziła szkolenia z zakresu edukacji międzykulturowej i aktywnej partycypacji w 11 krajach Europy i 3 krajach Afryki. Od 6 lat prowadzi szkolenia z zakresu edukacji międzykulturowej, aktywnych metod nauczania i pracy metodą projektu edukacyjnego dla nauczycieli. Jest redaktorką i współautorką publikacji edukacyjnych z zakresu edukacji międzykulturowej, obywatelskiej i przeciwdziałania dyskryminacji.


Ondřej Lochman – doktor nauk pedagogicznych. Od 2002 roku zajmuje się tematyką uczenia się międzykulturowego, angażowania się młodzieży w życie publiczne oraz aktywnego obywatelstwa. Pracuje w stowarzyszeniu LOS - Liberecká občanská společnost, które współzałożył w roku 2003 roku, oraz jako niezależny trener dla różnych organizacji i instytucji, między innymi: Centrali Eurodesku, Czeskiej Narodowej Agencji Programu Młodzież w Działaniu, a także różnych organizacji pozarządowych z Europy. Jest stałym konsultantem Ministerstwa Edukacji Republiki Czeskej w zakresie wolontariatu międzynarodowego, polityki młodzieżowej i edukacji pozaformalnej. W roku 2009 obronił doktorat na Uniwersytecie Karola w Pradze, którego tematyką był europejski wymiar nauczania oraz postawy uczniów wobec sąsiadów na pograniczu polsko - czesko - niemieckim. Jest inicjatorem międzykulturowego kursu dotyczącego aktywnego obywatelstwa europejskiego dla edukatorów i pracowników młodzieżowych, który doczekał się 12 edycji w 10 różnych krajach Europy i Afryki. We współpracy z organizacją Partners Czech - Partners for Democratic change prowadził szkolenia w zakresie edukacji obywatelskiej, w tym w szczególności kwestii związanych z mediami i demokracją, dla nauczycieli z Czech i Stanów Zjednoczonych.