Zgłoś się‎ > ‎

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

PRACOWNIA WYCHOWAWCY – cykl szkoleń dla nauczycieli/lek wychowawców/czyń
z terenu woj. śląskiego

Realizowanym przez Fundację Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej

 

§1

Informacje o projekcie

 1. Projekt „Pracownia Wychowawcy – cykl szkoleń dla nauczycieli/lek wychowawców/czyń
  z terenu woj. śląskiego”
  zwany dalej: Projektem, zakłada realizację cyklu szkoleń, kursów e-learningowych, dofinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
 2. Projekt realizowany jest przez Fundację Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej
  z siedzibą Os. Kalinowe 5B/ 9, 62-090 Rokietnica, której biuro mieści się w Poznaniu przy
  ul. Towarowej 45/ 14, woj. wielkopolskie.
 3. Partnerem Projektu jest Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Spójrz Inaczej, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie.
 4. Adres Biura Projektu w woj. śląskim: Katowice 40-059, ul. Drzymały 20/ 6. Biuro czynne jest
  w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.
 5. Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo śląskie.
 6. Okres realizacji projektu: 01.01.2011 do 31.03.2012.
 7. W ramach Projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

a) Cykl szkoleń zrealizowany w krótkich formach doskonalenia zawodowego w ciągu 8 zjazdów szkoleniowych w okresie 9 m-cy, składający się z:

                    I.            Warsztatu  wprowadzeniowo-motywacyjnego (8h)

                  II.             Warsztatów tematycznych:

a.       Prawa człowieka (25h)

b.      Społeczeństwo obywatelskie (25h)

c.       Edukacja międzykulturowa (25h)

d.      Edukacja rozwojowa (25h)

                III.             Warsztatów przygotowujących do efektywnego prowadzenia zajęć:

a.       Skuteczna komunikacja z uczniami (30h)

b.      Prowadzenie zajęć metodami aktywnymi (20h)

c.       Pokonywanie trudności w pracy z klasą (20h)

d.      Podstawowy warsztat trenerski (30h)

Łącznie 208h szkoleń w ramach cyklu szkoleniowego. Grupa szkoleniowa będzie liczyć 15 osób. Szkolenia w większości odbywać się będą w dni robocze, w cyklach po 3 dni.

Projektodawca pokrywa koszty zakwaterowania Uczestników/czek Projektu podczas zjazdów szkoleniowych, koszty wyżywienia podczas szkoleń oraz koszty materiałów szkoleniowych. Projektodawca nie pokrywa kosztów dojazdów Uczestników/czek na szkolenia.

 

b)      W ramach projektu zostanie stworzony Portal edukacyjny, na którym zostaną udostępnione uczestnikom/czkom 4 kursy e-learningowe z zakresu warsztatów tematycznych i 1 kurs e-learning: Metodyka wykorzystania e-learningów w szkole.

Kursy e-learningowe będą składać się z części edukacyjnej dla nauczycieli oraz materiałów dydaktycznych do pracy z uczniami. W ramach każdego z 4 działów tematycznych przygotowanych zostanie 6 scenariuszy zajęć (3 dla szkoły podstawowej oraz 3 dla szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej). Kursy poprzedzone będą wstępem z metodyki nauczania za pomocą technologii informatycznych.

 

Po zakończeniu cyklu szkoleń i ukończeniu 5 kursów e-learningowych, każdy/a uczestnik/czka Projektu poprowadzi minimum jedno 4-godzinne Seminarium  dla 20 nauczycieli/lek z własnej gminy i umożliwi przejście kursów e-learningowych uczestnikom/czkom swojego Seminarium. Tematyka seminarium dotyczyć będzie wiedzy i umiejętności nabytych podczas sesji szkoleniowych, za które prowadzącemu przysługuje wynagrodzenie.

 

§2

Warunki uczestnictwa w projekcie

1.       Do Projektu mogą zgłaszać się osoby spełniające jednocześnie następujące warunki:

 

§  Posiadać zatrudnienie jako nauczyciel/ka w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej
z terenu województwa śląskiego.

§  Posiadać zameldowanie na terenie województwa śląskiego.

§  Być zaangażowany/ną w procesy wychowawcze uczniów.

§  Preferowani będą nauczyciele/lki ze stażem pracy mniejszym niż 5 lat.

 

2.       Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz załącznikami do 21 lutego 2011 roku. Wypełnione dokumenty można przesłać drogą poczty tradycyjnej na adres:

Fundacja IBRAS

ul. Drzymały 20/ 6

40-059 Katowice (z dopiskiem: Zgłoszenie do Projektu Pracownia Wychowawcy).

Dopuszcza się także możliwość przesłania wypełnionych dokumentów na adres e-mail: rekrutacja@ibras.org lub faxem na nr 61 666 13 19.

W przypadku przesyłania dokumentów drogą poczty elektronicznej lub faxem należy przesłać skany oryginałów wypełnionych dokumentów, a oryginały zaś przesłać pocztą, bądź dostarczyć do Biura Projektu w terminie do 21 lutego 2011 r. 

3.       Załączniki do Formularza zgłoszeniowego, które wraz z Formularzem znajdują się na stronie: www.pw.ibras.org oraz w Biurze Projektu w Katowicach przy ul. Drzymały 20/6 , stanowią:

 

§  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Projekcie podpisane przez dyrektora/kę szkoły

§  Oświadczenie o wkładzie własnym (podpisane przez Organ Prowadzący szkołę)

*        Dopuszcza się uzupełnienie zgłoszenia do Projektu o Oświadczenie o wkładzie własnym
w drugim etapie rekrutacji, o którym mowa
§3 ust. 2 tj. podczas rozmowy kwalifikacyjnej (dotyczy osób zakwalifikowanych do II etapu).

 

§3

Zasady rekrutacji

1.       Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym formularzu zgłoszeniowym wraz z dokumentami udostępnionymi na w/w stronie internetowej projektu i w Biurze Projektu w Katowicach, opatrzone datą oraz imieniem
i nazwiskiem kandydata/ki na uczestnika/czkę Projektu.

2.       Rekrutacja do Projektu będzie przebiegała w 2 etapach:

ETAP I

a)      okres składania dokumentów rekrutacyjnych, który trwa do 21 lutego 2011 roku.

b)      weryfikacja formalna złożonych dokumentów i ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu Weryfikacja formalna złożonych dokumentów i ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu, tj. osób, które zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną.

c)       Kandydaci/tki zostaną poinformowani/e o zakwalifikowaniu, miejscu i terminie rozmowy rekrutacyjnej drogą mailową (na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym), bądź (w przypadku nie posiadania maila) drogą telefoniczną, najpóźniej do 25 lutego 2011 roku.

ETAP II

d)      Rozmowy rekrutacyjne, które zakończone zostaną najpóźniej  10 marca 2011 roku.

e)      Ostateczne ustalenie listy uczestników/czek Projektu. Kandydaci/tki, którzy/e zakwalifikują się do Projektu zostaną poinformowani/e o tym drogą mailową (na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym), bądź telefonicznie.

3.       Kwalifikacji do Projektu dokonuje Komisja Rekrutacyjna Projektu. Listę Uczestników zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz listę rezerwową zatwierdza ostatecznie Koordynator Projektu.

 1. Liczba Uczestników/czek Projektu jest ograniczona. Do Projektu zakwalifikowanych zostanie ostatecznie 15 osób.
 2. Ponadto zostanie utworzona lista rezerwowa potencjalnych uczestników/czek Projektu.

6.       W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu rekrutacji.

 1. Informacje dotyczące Projektu oraz rekrutacji będą przekazywane za pośrednictwem:

§  Strony internetowej Projektodawcy, Partnera oraz stronie Projektu: www.pw.ibras.org

§  Środków masowego przekazu.

§  Informacji mailowej wysyłanej do szkół z terenu województwa śląskiego.

§  Portali edukacyjnych

§  Strony internetowej Kuratorium Oświaty

 

§4

Prawa i obowiązki Uczestnika/czki Projektu

1.       Uczestnik/czka Projektu ma prawo do:

a.       Udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i podpisanej Umowy Szkoleniowej oraz zasad współżycia społecznego.

b.       Korzystania z bezpłatnego cateringu, tj. przerwy kawowe, obiady zgodnie z przyjętym programem szkoleń.

c.       Korzystania z noclegów podczas trwania sesji warsztatowych.

d.      Otrzymania materiałów szkoleniowych na określone szkolenie.

e.      Otrzymania zaświadczenia o ukończeniu Projektu.

f.        Otrzymania wynagrodzenia za przeprowadzone przez siebie Seminarium dla 20 nauczycieli/lek
z własnej gminy.

g.       Zgłaszania uwag dotyczących przewidzianych działań w ramach Projektu.

2.       Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a do:

a.       Przekazania Realizatorowi Projektu niezbędnych danych osobowych w wypełnionym  formularzu zgłoszeniowym oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu,

b.       Niezwłocznego poinformowania Realizatora Projektu o zaistniałej zmianie danych osobowych
i statusu na rynku pracy oraz innych danych mogących mieć wpływ na realizację Projektu,

c.       Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w poszczególnych etapach Projektu,

d.      Potwierdzania podpisem każdego dnia obecności na zajęciach szkoleniowych na Liście obecności,

e.      Usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkoleniowych, tj. dostarczenie zwolnienia lekarskiego lub w przypadku zaistnienia przyczyn losowych, innych niż zdrowotne, dokumentów potwierdzających wystąpienie takich okoliczności,

f.        Potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych oraz korzystania z serwisu cateringowego,

g.       Udostępnienia danych niezbędnych do monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu, w tym wypełnienia Ankiet Ewaluacyjnych przed szkoleniem związanych z realizacją Projektu oraz Ankiet Ewaluacyjnych po szkoleniu oceniających poziom szkoleń, organizację oraz wpływ na poziom uzyskanej wiedzy, kwalifikacji i umiejętności,

h.      Przeprowadzenia 4-godzinnego seminarium dla min. 20 nauczycieli/lek ze swojej szkoły w zakresie wiedzy i umiejętności nabytych podczas sesji szkoleniowych, zgodnie z wytycznymi Projektodawcy,

i.         Dopilnowania, by osoby biorące udział w prowadzonym przez Uczestnika/czkę Seminarium, ukończyły kursy e-learningowe stworzone w ramach Projektu.

j.        Informowania, na prośbę Realizatora Projektu, w okresie po zakończeniu udziału w Projekcie,
o zdobytych umiejętnościach podczas prowadzonych w ramach Projektu szkoleń,

k.       W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, pod pojęciem którego rozumiane jest również nie wywiązanie się z warunków objętych umową szkoleniową, Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do zwrotu kosztów za udział w szkoleniach do wysokości kwoty, jaka została poniesiona na przeszkolenie uczestnika/czki do dnia rezygnacji, zgodnie z przyjętą metodologią.

l.         Niezwłocznego poinformowania Realizatora Projektu o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na realizację Projektu, dbanie o dobry wizerunek Projektu poprzez przekazywanie rzeczowych informacji o Projekcie i zachowanie poufności w zakresie informacji pozyskanych w wyniku uczestnictwa w Projekcie dotyczących innych uczestników lub osób / instytucji zaangażowanych
w realizację Projektu.

3.       Uczestnik/czka może zostać skreślony z listy uczestników/czek Projektu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Umowy Projektowej lub zasad współżycia społecznego.

4.       Uczestnik/czka składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnik/czka, który/a nie podpisze zgody na przetwarzanie danych osobowych zostanie wykluczony/a z udziału w Projekcie.

5.       Warunkiem otrzymania Zaświadczenia o ukończeniu Projektu jest uczestnictwo w minimum 80% zajęć objętych programem cyklem szkoleniowym, ukończenie 5 kursów e-learningowych oraz przeprowadzenie 4-godzinnego Seminarium dla 20 nauczycieli/lek z własnej gminy.

6.       W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany terminów szkoleń, o czym uczestnicy/czki zostaną poinformowani/ne najpóźniej tydzień przed planowanym terminem.  

§5

Postanowienia końcowe.

1.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

2.      Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Projektu
w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji umowy
o dofinansowanie podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a także
w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu.

3.      Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

4.      Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Realizatora Projektu.