Zapytanie e-learning

Poznań, dnia 15.03.2011

 

Zapytanie o cenę

 W związku z realizacją przez Fundację Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej projektu „Pracownia wychowawcy - cykl szkoleń dla nauczycieli/ek wychowawców/czyń z terenu woj. śląskiego”, dofinansowanego ze środków EFS w ramach Działania 9.4 PO KL - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zamówienie realizowane w trybie porównania ofert z ogłoszeniem na: dostarczenie 4 kursów e-learningowych

I. Zamawiający

Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej

Os. Kalinowe 5B/9

62 - 090 Rokietnica k/Poznania

NIP: 7773096230

REGON: 301020372

KRS: 0000321060

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie 4 kursów e-learningowych na podstawie dostarczonych przez zamawiającego materiałów merytorycznych, z tematyki:

 1. Społeczeństwo obywatelskie w polskiej szkole
 2. Edukacja o prawach człowieka w polskiej szkole
 3. Edukacja międzykulturowa w polskiej szkole
 4. Edukacja rozwojowa w polskiej szkole

 III. Szczegółowe warunki zamówienia

 Minimalne wymagania produkcji dla jednego kursu:

 1. Objętość materiału merytorycznego stanowiącego podstawę kursu: 30 str.
 2. Kurs oparty na metodologii cyklu Kolba.
 3. Kurs z fabułą i bohaterami.
 4. Tła i bohaterowie rysowani
 5. Wraz z kursem przekazanie plików źródłowych do grafik i wyłącznych praw autorskich do ich wykorzystania w kontekście promocji instytucji i kursów.
 6. Zawierający minimum jedną grę edukacyjną (rozbudowana symulacja) .
 7. ½ kursu w formie ćwiczeń praktycznych zakończonych informacją zwrotną.
 8. Udźwiękowiony.
 9. Zakończony testem.
 10. Nielinearna nawigacja po kursie (możliwość korzystania z elementów kursu w nielinearny sposób).
 11. Podwójny spis treści kursu: tradycyjny i graficzne przedstawienie struktury lekcji i relacji pomiędzy modułami.
 12. Zgodność kursu ze standardem SCORM 2004 4th edition.

 Dodatkowe wymagania:

 1. Współpraca twórców kursu z ekspertem przygotowującym materiały merytoryczne do kursu 

IV. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia wynosi:

Ad1)  01. 05.2011

Ad2) 01.06.2011

Ad3) 01.07.2011

Ad4) 01.08.2011

V. Opis warunków jakie musi spełniać podmiot ubiegający się o zamówienie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w produkcji kursów e-learningowych:
  1. wykonali minimum 3 produkty o tematyce prawno-człowieczej i obywatelskiej,
  2. wykonali minimum 3 produkty w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej,
  3. zatrudniają minimum 3 dydaktyków medialnych posiadających wykształcenie wyższe w kierunku dydaktyki lub certyfikat edukatora/ szkoleniowca/ dydaktyka medialnego /e-mentora wydany przez uprawnioną instytucję lub pracujących w zawodzie dydaktyka medialnego minimum 5 lat
 2. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VI. Wymagania dotyczące sposobu przygotowania oferty

 Oferta:

 1. Musi zawierać dane dotyczące oferenta (pełna nazwa firmy, adres, telefon, e-mail),
 2. proponowaną cenę netto i brutto (należy podać łączną cenę za wykonanie całego zamówienia).
 3. Oferta musi zostać przygotowana na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 zapytania ofertowego.

VII. Kryteria wyboru oferty

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie kryterium ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.
 3. W przypadku otrzymania ofert nie spełniających oczekiwań Zamawiający może podjąć negocjacje z oferentami. 

VIII. Termin składania ofert

Na Państwa oferty czekamy do 06.04.2011r. do godz.16.00. Oferty prosimy przesyłać mailem na adres:

biuro@ibras.org

IX. Osoba do kontaktów z oferentami

Jacek Sańko

Tel: 61 646 07 38

Fax: 61 666 13 19

Mail: biuro@ibras.org

ĉ
Jacek Sańko,
15 mar 2011, 05:21