Zapytanie portal

Poznań, dnia 04.04.2011

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez Fundację Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej projektu „Pracownia wychowawcy - cykl szkoleń dla nauczycieli/ek wychowawców/czyń z terenu woj. śląskiego”, dofinansowanego ze środków EFS w ramach Działania 9.4 PO KL - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zamówienie realizowane w trybie zapytania o cenę na: dostarczenie portalu społecznościowego dla aktywnych.

I. Zamawiający

Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej

Os. Kalinowe 5B/9

62 - 090 Rokietnica k/Poznania

NIP: 7773096230

REGON: 301020372

KRS: 0000321060

 II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie portalu społecznościowego dla aktywnych nauczycieli umożliwiającego im wzajemny kontakt oraz organizację poprzez dostępny kalendarz ważnych wydarzeń.

 III. Szczegółowe warunki zamówienia

 Portal będzie składał się z:

1.       Strony głównej – ogólnodostępnej w Internecie

2.       Profilu użytkownika „nauczyciel” (aplikacja zapewnia rejestrację i logowanie do strony wewnętrznej portalu)

a.       Panel zarządzania profilem – włączania i wyłączania  opcji automatycznych np. różnych rodzajów mailingu informacyjnego

b.      Możliwość zmiany danych osobowych

3.       Zarządzanie kontaktami – znajomi

a.       akceptacja zaproszenia do bycia znajomym

b.      przycisk automatycznego zaproszenia do bycia znajomym

4.       Funkcjonalność wewnętrznej poczty mailowej:

a.       Różne etykiety wiadomości (administracyjna, szkoleniowa, reklamowa itp.)

b.      Możliwość przesyłania aktywnych linków

c.       Możliwość targetowania przez administratora mailingów po typach odbiorców (zamieszkanie, wiek, płeć, nauczany przedmiot)

5.       Funkcjonalności artykuły:

a.       Zarządzanie kategoriami artykułów

b.      Filtrowanie artykułów po kategoriach

6.       Funkcjonalność kalendarza ważnych wydarzeń:

a.       Możliwość edytowania kalendarza przez administratora

b.      Możliwość edytowania kalendarza przez użytkowników zarejestrowanych (edytowanie to musi zostać zaakceptowane przez administratora)

c.       Automatyczne alerty na wewnętrzną skrzynkę pocztową

i.   O zbliżającej się dacie ważnego wydarzenia

ii. O ważnym wydarzeniu w danym dniu

d.       Kartka z kalendarza,  w którym jest oznaczone wydarzenie zawiera:

i.   Nazwę wydarzenia

ii. Opis wydarzenia

iii. Linki do zasobów treściowych portalu powiązanych tematycznie z wydarzeniem

e.      Przejrzysty interface kalendarza z widokiem tygodnia i miesiąca

f.        możliwość filtrowania wydarzeń w kalendarzu po tagach 

IV. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia wynosi 90 dni od podpisania umowy.

V. Opis warunków jakie musi spełniać podmiot ubiegający się o zamówienie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w produkcji portali
  2. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VI. Wymagania dotyczące sposobu przygotowania oferty

 Oferta:

  1. Musi zawierać dane dotyczące oferenta (pełna nazwa firmy, adres, telefon, e-mail),
  2. proponowaną cenę netto i brutto (należy podać łączną cenę za wykonanie całego zamówienia).
  3. Oferta musi zostać przygotowana na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 zapytania ofertowego.

VII. Kryteria wyboru oferty

  1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie kryterium ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.
  2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.
  3. W przypadku otrzymania ofert nie spełniających oczekiwań Zamawiający może podjąć negocjacje z oferentami.

VIII. Termin składania ofert

Na Państwa oferty czekamy do 18.04.2011r. do godz.16.00. Oferty prosimy przesyłać mailem na adres: biuro@ibras.org

IX. Osoba do kontaktów z oferentami

Jacek Sańko


Tel: 61 646 07 38

Fax: 61 666 13 19

Mail: biuro@ibras.org
ĉ
Jacek Sańko,
4 kwi 2011, 03:27